Stomatološka ordinacija sa röntgen kabinetom dr Marjanović

Prvi digitalni röntgen u Vojvodini - 2003. god.

* TELEDIJAGNOSTIKA
* TELEASISTENCIJA
* TELE - EKSPERTIZA
* TELE - EDUKACIJA

DENTALNI RADIOGRAMI:

Retroalveolarni     Intraoralni - retroalveolarni digitalni snimak, veličine oko 4,5MB koji je moguće zumirati tj. uveličati i do 5 puta.

     • Retrokoronarni
     • Retroalveolarni
     • Nagrizni
     • Axijalni

OPT normal

     Normal (sa TM zglobom) sa blagim kontrastom

 

OPT dentalni

     Dentalni (samo denticija)

Deciji     Preporučena tehnika sa značajno redukovanim zračnim poljem. Strelice označavaju redukciju zračnog polja, od standardne dimenzije 15x30cm, a ne umanjivanjem snimka. Nisu bespotrebno izloženi zračenju gornji delovi kostiju lica i vratni deo kičmenog stuba. Digitalnom tehnikom ovakav se snimak može uveličati pa se neće videti prazna zona. Primenjujući digitlnu metodu navedene tehnike, deca se eksponiraju sa oko 50 - 70% manje X zraka.

SPECIJALNI OPT (SCANOGRAMI odabranih regija):


Skanografsko snimanje u osnovi je tomografsko, samo što cev od ortopana miruje u momentu ekspozicije.

Potrebno je ciljano označiti koja je regija u pitanju
  • Alveolarni nastavak gornje i donje vilice
  • Maksilarni sinus
  • TM zglob

Pošto se usmerava vrlo uzan, lepezasti i strogo kolimiran snop X zraka, u zoni denticije dobijamo oštriji, kontrastniji i manje deformisani snimak, nego što je veliki OPT. Istovremeno ovom tehnikom na alveolarnim nastavcima zamenjujemo veliki broj retroalveolarnih snimaka.

  • Zona 1. Obuhvata desni ramus i gornje i donje desne molare
  • Zona 2. Desno gornje molare i paramolare
  • Zona 3. Front gore i dole
  • Zona 4. Levo gornje i donje premolare i molare
  • Zona 5. Levi ramus i molare

Slika 25    Digitalni scanogram sa zonama 1-3-5 i 2-4

Slika 26

    Maksilarni sinusi

Maksilarni sinusa

    SKANOGRAM - maksilarnih sinusa sa jasno vidljivim frontalnim sinusima, orbitom, nosnom pregradom, konhama, ...

 

TM zgloba     SKANOGRAMI TMZ tehnikom otvoreno - zatvorena usta

TOMOGRAFIJA ODABRANIH REGIJA ZA IMPLANTOLOGIJU (cross - sectional)

(4 sagitalna snimka u slojevima od po 2 ili 4 mm)

NE VAŽE OZNAKE L - R

Slika 45 46

Cross sectional - tomografija

Tačna lokalizacija mesiodensa u sagitali, ukazuje na palatinalni pristup pri hirurškoj intervenciji.

 

TOMO 1    4 sloja u presecima od po 2 i 4 mm tomografski

TOMO 2    prvi desno - br. 1 snimak je uvek mezijalni sloj, svaki naredni je distalni br. 2, 3, 4

TELERADIOGRAMI

REDIOGRAMI KOSTIJU LICA

P AP - A Paranazalne šupljine

Lateralni LTELE RTG - lateralni cephalogram

AP Kraniogram

P - A Kraniogram

 

ANALIZA DIMENZIJA ALVEORALNOG NASTAVKA I GUSTINE KOSTIJU ZA PLANIRANJE IMPLANTATA

Slika 51

Do sada, u stomatološkoj radiologiji, nije bilo moguće postići kvalitet RTG slike kakav nam sada pruža digitalni spiralni RTG tomograf. On omogućava terapeutu analizu slike na monitoru PC (personalnog računara - kompjutera), po ceni i do 5 puta nižoj od one koju pacijent plaća pri snimanju na CT-u.

 

Slika 52Neuspela implantacija u rtg. 33

Slika 53Posle korekcije - sanirano stanje

Slika 54

U slučaju analize i merenja (npr. corpusa mondibule) na OPT snimku obavezno se radi tomografski cross section snimak koji dimenziono u sagitali i vertikali, pokazuje perfektno tačne podatke.

 

Slika 55Odabir regije koja će biti tomografski slikana terapeut može da obeleži na uputu označavajući regiju (npr. 11, 12, ...)

Slika 56Tomografija - cross sectional u bezubnoj maksili

Slika 50

Tomografija u donjoj vilici sa metričkim dimenzijama

 

Slika 58Na ikonici "Symbols" moguće je odabrati različite implantološke firme - Straumann, Frialit, Branemark, ... kao i sve moguće dimenzije implantata sa originalnim, fabričkim oznakama.

Slika 59Odabrani implantat se može pozicionirati u željenu regiju - povlačenjem mousa (drug and dropp) pri tom se koristi i ikonica "rotate"

DIGITALNE TELE RTG ANALIZE:

Tele - RTG analize sa odabranim tačkama, krivama i uglovima, standardizovane ili po izboru terapeuta.
Za kompjuterske analize digitalnog snimka - ortodonske kraniometrijske analize dovoljno je označiti kraniometrijske tačke da bi se dobila željena analiza sa odštampanim snimkom, grafičkim i brojčanim vrednostima.

Picture88

    Analiza po Burstonu

Picture89  PA - Cefalogram sa analizom u transferzalnoj ravni

Picture90    LAT Cefalogram sa analizama vertikale i sagitale

DENSITOMETRIJA:

Obrađivanje koštane gustine u lokalizovanoj osteosklerotičnoj promeni. Pomaže u diagnostici osteoporoze, osteoskleroze, kao i određivanje tipa rasta dugih kostiju. Grafikon je određen na markiranoj zoni, simetrično radi komparacije sa radiološki zdravom zonom.

Picture91

Picture92

SVE NAVEDENE TEHNIKE SNIMANJA MOGU BITI ANALOGNE I DIGITALNE, A NA VAŠ KOMPJUTER ADSL-om POSLATE SA ORIGINALNIM SOFTVEROM
SNIMCI SU U REALNIM METRIČKIM PROPORCIJAMA SA PRECIZNOŠĆU U DELOVIMA mm SVE NAVEDENE TEHNIKE SNIMANJA MOGU BITI ANALOGNE I DIGITALNE, A NA VAŠ KOMPJUTER ADSL-om POSLATE SA ORIGINALNIM SOFTVEROM
SNIMCI SU U REALNIM METRIČKIM PROPORCIJAMA SA PRECIZNOŠĆU U DELOVIMA mm

Slika 50    KANAL mand. nerva u reg. 35 - sagitalni na 2 mm, premereni detalji rastojanja do mandib. kanala, debljine tela mandib., širina lumena kanala, ...

Slika 74a     

Slika 74b

PRECIZNO MERENJE U DELOVIMA mm

Vrši se nakon kalibrisanja tj. dovodjenja u realne proporcije, srazmerno realnim dimenzijama, jer svaka od tehnika ima određeni koeficijent magnifikacije.

 

DIGITALNI SNIMCI SE ŠTAMPAJU NA FOTO PAPIRU, FOLIJI I ZAPISUJU NA CD

TELESTOMATOLOGIJA:

Sa razvojem informacionih i telekomunikacionih tehnologija moguće je formirati internu mrežu između terapeuta rezličitih specijalnosti, gde bi se mnogo brže razmenjivali nalazi, uputi, RTG snimci, pojedinosti o toku lečenja i sve ostale informacije radi dodatnih konsultacija o mogućoj terapiji.Time se postiže kontinuitet stručnog usavršavanja koje se odvija svakodnevno u toku obavljanja stomatološke prakse. Budućnost:
Picture93.jpg
* TELEDIJAGNOSTIKA

* TELEASISTENCIJA

* TELE - EKSPERTIZA

* TELE - EDUKACIJA

Ordinacija

Naše usluge bazirane su na:
- Polivalentnoj terapiji odraslih i dece
- Opštoj stomatologiji
- Dečija i preventivna stomatologija
- Protetika
- Implantološka terapija
- Komjuterizovano vodjenje evidencije
- Medicinski -dentalni turizam